MiniBambini - Prywatne przedszkole i żłobek
 

Aktualności

 

zobacz więcej aktualności » 

 

 

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

1
Nasze wnętrza

Codziennie możecie Państwo odwiedzać nasze przedszkole i na żywo obejrzeć budynek i sale, którymi dysponujemy. 

zobacz więcej

 
 

Konkurs plastyczny "Moje najpiękniejsze drzewo"

W plastycznych zmaganiach wzięły udział Dzieci ze wszyst­kich grup przed­szkol­nych, które wyko­nały - wraz ze swo­imi Rodzi­cami - pracę w for­ma­cie A4, wykorzystując dowolną technikę plastyczną.

Ilość zgło­szo­nych prac prze­szła nasze naj­więk­sze ocze­ki­wa­nia!

W każ­dej z prac można było zna­leźć odzwier­cie­dle­nie piękna jesieni. Dzieci i Rodzice zasko­czyli nas pomy­sło­wo­ścią, kre­atyw­no­ścią oraz ory­gi­nal­nymi tech­ni­kami wyko­ny­wa­nia drzew.

Lau­re­aci oraz uczest­nicy kon­kursu otrzy­mali nagrody, które zostały wrę­czone oso­bi­ście przez Panią Dyrek­tor. Rado­ści nie było końca!

Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­jemy za udział w kon­kur­sie i zachę­camy do udziału w kolej­nych : )

Wyjąt­kowe prace kon­kur­sowe można podzi­wiać na wysta­wie w przed­szkol­nej szatni oraz w gale­rii inter­ne­to­wej.

 
 

 

 

Polecamy naszego partnera:
Neptun Sport

Mini Bambini - Prywatne przedszkole i żłobek  
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Mini Bambini  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie