MiniBambini - Prywatne przedszkole i żłobek
 

Aktualności

 

zobacz więcej aktualności » 

 

 

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

1
Nasze wnętrza

Codziennie możecie Państwo odwiedzać nasze przedszkole i na żywo obejrzeć budynek i sale, którymi dysponujemy. 

zobacz więcej

 
 

Z książką przez cały rok

Akcja jest adre­so­wana do Rodzi­ców po to, aby zachę­cić do jak naj­częst­szego czy­ta­nia swoim Pocie­chom.


Każda z naszych przed­szkol­nych grup otrzy­mała dziś ple­ca­czek wypeł­niony książ­kami. Ple­ca­czek będzie wraz z książ­kami „wędro­wał” od Dziecka do Dziecka tak, aby co tydzień tra­fiał do innego domu na wspólne czy­ta­nie.


Zależy nam, aby moment się­ga­nia po książkę był zarówno dla Rodzi­ców, jak i dla Dzieci, prze­nie­sie­niem się w świat wyobraźni, chwilą tylko dla Was. Po prze­czy­ta­niu nie bójmy się roz­ma­wiać z Dziec­kiem o tym, co nam się podo­bało, a co nie. Uczmy Dzieci wycią­gać wnio­ski i ana­li­zo­wać zacho­wa­nia boha­te­rów.


Po skoń­cze­niu czy­ta­nia zapro­po­no­wa­nych przez nas ksią­żek, pro­simy byście wspól­nie z Dziećmi spró­bo­wali namalo­wać kilka ilu­stra­cji (z tyłu umiesz­cza­jąc imię i nazwi­sko Dziecka oraz tytuł książki, do któ­rej stwo­rzono obra­zek). Po zakoń­czo­nej akcji przed­sta­wimy gale­rię wszyst­kich stwo­rzo­nych w ten spo­sób prac.


Ser­decz­nie zapra­szamy do aktyw­nego udziału w zaba­wie!


Nie zapo­mi­najmy, że Dzieci uczą się od nas: )


Plecaczek z książkami wypożyczamy na tydzień (zabieramy z przedszkola w piątek, a oddajemy

w kolejny piątek - tydzień później).


Poni­żej pre­zen­tu­jemy Pań­stwu listę ksią­żek, które wraz z ple­cacz­kami tra­fiły dziś do Dzieci:


GRUPA B

1. „Wszystko moje! – czyli o tym, jak kruk zro­zu­miał, że przy­jaźń jest naj­waż­niej­sza”, N. Most, A. Rudoph.

2. „Ostroż­nie! – wszystko, co powinno wie­dzieć dziecko, żeby mogło bez­piecz­nie bawić się w domu”, G. Kas­depke.

3. „Bra­ci­szek, tylko nie to!”, M. Doinet, C. Val­la­geas.

4. „Zwie­rzaki roz­ra­biaki”, K. Zychla.

GRUPA C

1.”Maks chce mieć zwie­rzątko”, K. Zychla.

2. „Kaj­tuś mówi NIE”, N. Nadeau.

3. „Kaj­tuś złe sny”, N. Nadeau.

4. „Poczy­tajki 3-latka”, D. Gel­l­ner, I. Sucho­rzew­ska, B. Lewan­dow­ska, H. Bechle­rowa, U. Kozłow­ska.

GRUPA D

1. „Fran­klin wyba­cza sio­strzyczce”.

2. „Kró­lewna Lenka łapie skrzaty” A. Krella-Moch.

3. „Dla­czego oczy kota świecą w nocy? I inne sekrety świata zwie­rząt” D. Sumiń­ska.

GRUPA E

1. „Wszystko znisz­czone! Czyli o tym, jak kruk uczył się poma­gać” N. Most, A. Rudoph.

2. „Zwier­zaczki z dzi­kiej paczki” A. Urbań­ska.

3. „Histo­ryjki dla małych uszu” J. Wacho­wiak.

4. „Maks uczy się na błę­dach” K. Zychla.

nauczyciel: M.Stolarska

 
 

 

 

Polecamy naszego partnera:
Neptun Sport

Mini Bambini - Prywatne przedszkole i żłobek  
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Mini Bambini  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie