MiniBambini - Prywatne przedszkole i żłobek
 

Aktualności

 

zobacz więcej aktualności » 

 

 

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

1
Nasze wnętrza

Codziennie możecie Państwo odwiedzać nasze przedszkole i na żywo obejrzeć budynek i sale, którymi dysponujemy. 

zobacz więcej

 
 

Warsztaty naukowe "Czy bakterie są tylko złe?"

Dzieci miały przy­jem­ność stać się Małymi Stu­den­tami i uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach pt. „Czy bak­te­rie są tylko złe?”. Celem wycieczki było posze­rze­nie wie­dzy przed­szko­la­ków na temat bak­te­rii i uświa­do­mie­nie im, iż nie wszyst­kie ist­nie­jące bak­te­rie muszą być szko­dliwe dla świata ludzi, zwie­rząt oraz przy­rody. Dzieci miały oka­zję nie tylko posze­rzyć swoją wie­dzę na temat mikro­or­ga­ni­zmów, ale rów­nież wyho­do­wać wła­sną bak­te­rię…


 
 

 

 

Polecamy naszego partnera:
Neptun Sport

Mini Bambini - Prywatne przedszkole i żłobek  
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Mini Bambini  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie